Heeft u vragen 06 - 100 72 209
32 klanten beoordeelden ons:
9.1 / 10

Home > Privacy

Privacyverklaring NEL Next Energy Level

Dit is de privacyverklaring van NEL Next Energy Level, gevestigd in Vaassen, Ganzenebbeweg 9a, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53498577. In deze verklaring leggen ik uit welke persoonsgegevens ik verwerk en voor welke doeleinden. Ook leggen ik uit welke rechten je kunt uitoefenen.

Algemeen privacybeleid NEL

Door gebruik te maken van de websites www.nelschoehuijs.nl en www.born2run.nu ga je akkoord met het privacybeleid van NEL. Ik respecteer de privacy van mijn webbezoekers, prospects, klanten en opdrachtgevers. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG wet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Welke persoonsgegevens?

NEL verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten of omdat je contact met me hebt opgenomen, bijvoorbeeld via het contactformulier of via e-mail. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die door jou worden verstrekt of die ik verkrijg via de cookies die ik (laat) plaatsen.

De persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Naam van contactpersoon;
 • E-mailadres van contactpersoon;
 • Telefoonnummer indien deze ingevuld is;
 • Je naam, e-mailadres en woon-/postadres gebruik ik voor het maken van facturen of offerten;
 • Overige informatie die ik vrijwillig van je ontvangen.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je mogen worden uitgevoerd. Ik verwerk jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b WBP.

Voor welke doeleinden verwerk ik gegevens en op welke grondslagen?

NEL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van een vraag via het contactformulier of via de email.
 • Om je te informeren over geplande activiteiten waarvoor je je belangstelling hebt kenbaar gemaakt.
 • Voor het opmaken van een offerte, factuur of een dienstverleningsovereenkomst.

NEL verwerkt jouw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • NEL heeft toestemming van jou gekregen om ze te verwerken;
 • NEL heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van jouw gegevens.

In sommige gevallen heb jij je persoonsgegevens aan ons bekend gemaakt zonder dat je daartoe verplicht was.

Wat gebeurt er als je je gegevens niet wilt delen?

Je bent niet verplicht jouw persoonsgegevens te delen.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

NEL bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Na twee maanden vindt er een automatische opschoning plaats.

Worden deze gegevens gedeeld?

Jouw persoonsgegevens worden door NEL niet gedeeld met andere partijen. Google analytics is bijvoorbeeld ook anoniem ingesteld. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Je bent daarom niet persoonlijk herleiden.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

NEL beveiligt jouw gegevens om te voorkomen dat deze gegevens verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • beveiliging van de websites met een SSL-certificaat. Hiermee worden jouw gegevens, bijvoorbeeld die worden verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • gebruik maken van de meest recente software en een firewall.

Welke rechten heb je met betrekking jouw persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens NEL van jou verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je haar schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, het recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. NEL zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan haar e-mailen via info@nelschoehuijs.nl

Indien je klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij jou dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. NEL wil je er wel graag op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging privacybeleid NEL

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. NEL behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Nel Schoehuijs, Versie juli 2018